• norsholm_0001

  • returpack2

Välkommen till Cleantech Östergötland

Ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Nyheter

Frukost i hållbarhetens tjänst 

Efter ett inspirationsmöte med Margareta Fransson (Mp – 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen och Gruppledare för Miljöpartiet samt kandidat till riksdagen) tog Cleantech Östergötland initiativ till att bjuda in medlemsföretag och ledande riks-, region- och lokalpolitiker till ett dialogforum i frukostformat.

Under fyra frukostar kunde medlemsföretagen i ett resonerande samtal ge politikerna möjlighet att öka kunskapsnivån om hur innovativa lösningar produkt- och tjänstelösningar kan bidra positivt till hållbar utveckling, samt få mer insikt i bakgrunden till olika politiska beslut.

Närvaron hos de tillfrågade politikerna och medlemsföretagen vid frukostarna var hög, likväl engagemanget. Vid fyra tillfällen avhandlades frågeställningar från fyra olika områden; ”Energisystem, energieffektivisering och förnybar energi”, ”Fossilfria transporter/Förnybara bränslen”, ”Avfall & Återvinning” samt ” Innovativ produktutveckling och tjänstesektorn”. Det finns önskemål från alla medverkande att fortsätta samtalet och under vintern tittar vi på hur vi kan fånga upp det önskemålet.

Agenda 2030 – ur ett miljöteknikperspektiv…

…var temat vid årets Årsmöte som ägde rum på Ebbepark i Linköping den 9/5. Efter ett raskt genomfört årsmöte så tog Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco vid. Andreas tillhör de 3.000.000 individer i världen som deltagit i utformningen av Agenda 2030 – FNs globala hållbarhetsmål. Andreas förklarade och gav insikter i hur de Globala Målen påverkar oss idag och kommer att påverka oss som individer, länder, företag, offentligheten m.fl. i framtiden. Andreas delgav tydliga exempel på hur näringslivet kopplar företagens erbjudande till de Globala Målen och med stöd av detta kan Andreas skönja en positiv hållbar utveckling.

Vill du lära dig mer om de Globala Målen besök gärna: www.globalamalen.se

Årsmötet avslutades med att John Askling (styrelseordförande) och Malin Forsgren (verksamhetsledare) avtackades med presenter och rungande applåder av den närvarande församlingen. Malin fortsätter nu sitt arbete som konsult för 2050 och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete i framtiden om än i andra former.

Se alla

Kalendarium

Det finns inga kommande events just nu.