#EWEEK17

CleantechOstLeave a Comment

Den 7-8 februari arrangerades EWEEK. Bakom arrangemanget står Cleantech Östergötland, Energikontoret, Region Östergötland, Länsstyrelsen och Linköpings universitet. I år var formatet lite mer tight, och koncentrerades till två dagar som fylldes med spännande seminarier. Ett antal olika ämnesområden berördes, från framtidens energisystem, fossilfria transporter, miljömålen, den nyaste forskningen, klimatsmart mat till nyttan av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

 

Det var svårt att inte ryckas med av Anders Wijkman som inledde EWEEK med en överflygning om vilken roll olika aktörer nu tar i arbetet för att nå Parisavtalets mål. Många företag, städer och universitet fokuserar alltmer på energieffektivitet, smart stadsplanering, mer resurseffektiv materialanvändning, klimatsmartare jordbruk och offentlig upphandling som ett verktyg för en snabbare omställning. Men Anders tryckte även på att tekniska innovationer inte kommer att räcka för att lösa klimatutmaningarna, vi behöver också ändra våra beteenden!

 

Ett område som oroar Anders Wijkman är materialfrågorna. Idag saknas incitamenten i ekonomin för att få till de cirkulära flödena. Detta är något som Cleantech Östergötland ser gång på gång inom olika områden. Kindaprojektet som snart kommer att publiceras på hemsidan, visar att ett flertal företag i Kinda kommun har restprodukter som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt, men det är inte lönsamt, framför allt p.g.a. de låga råvarupriserna. De senaste dagarnas skandaler runt plaståtervinning, där media har ”avslöjat” att återvunnen plast eldas upp i kraftvärmeverken, handlar egentligen om att det inte finns någon avsättning för plasten. Det är billigare att producera plast av olja. Helt galet…

Ander Wijkman konkluderade med att säga att vi måste göra saker på många olika nivåer, och regionernas arbete är helt centralt!

Framtidens hållbara energisystem – blir det kaos i nätet?

Bo Diczfalusy, Energikommissionens kanslichef, inledde seminariet med att beskriva kommissionens arbete och vilka mål man satt upp. Förutom ett mål om 100% förnybar el till år 2040, har man också satt ett mycket tufft mål om effektivare energianvändning. Sverige ska energieffektivisera med 50 procent till år 2030 jämfört med 2005. Det ställer stora krav på alla aktörer i samhället!

De sex talarna var ganska eniga om att det visserligen finns utmaningar med fler mikropoducenter av el i näten, och fler energikällor som är beroende av väder och vind, men det är inte något som vi inte kommer att klara av. Joachim Linderborg, Sustainable Innovation, pekade på att det faktiskt blir ett mindre sårbart nät om man inte är beroende av ett fåtal större energikällor. Gert-Olof Holst från Powercell visade på bränslecellers potential för att både balansera effekten och lagra energi i framtiden. Fabian Levihn, KTH, visade hur fjärrvärmenäten kan lagra värme som produceras under natten när behovet av el är mindre, vilket möjliggör för kraftvärmeverken att fokusera på elproduktion när elbehovet är som störst.

Publiken fick svara på några frågor och det var klart fler bland publiken som trodde på fördelarna med att gå off-grid i framtiden, jämfört med inställningen hos panelen.

Det var imponerande att höra från Henrik Johansson Casimiro, E.ON och Lovisa Fricot-Norén, Tekniska verken vilket arbete energibolagen gör att för att både hitta nya affärsmodeller för småskaliga elproducenter och för att nå det uppsatta målet om 100 procent förnybar el till år 2040. E.ON kommer att vara helt fossilfria 15 år före Energikommissionens måldatum, närmare bestämt 2025.

Fossilfri transportsektor på gång

I Östergötland pågår flera ambitiösa initiativ för att snabba på omställningen till fossilfria transporter med fokus på både näringslivet, den offentliga sektorn och allmänheten. I seminariet fick vi en snabb genomgång av hur det går för Östgötautmaningen (företagsnätverket för fossilfria transporter), hur man jobbar med de östgötska kommunerna samt ett jätteintressant exempel från Linköpings kommun som jobbar aktivt med att få folk att oftare välja cykel framför bil. Ett starkt budskap från Sandra Victor är t.ex. att cyklister är smartare än andra!

Tyvärr tornar det upp sig ett mörkt moln på himlen vad gäller biodrivmedel. Strax innan jul kom EU-kommissionen med ett förslag som på sikt slår undan benen för drivmedel som produceras av grödor. I Östergötland producerar Lantmännen Agroetanol världens bästa etanol ur ett klimatperspektiv. Till största del sker produktionen med korn och vete som insatsvara. Swedish biogas, ett Linköpingsbaserat företag, producerar mycket av sin biogas med grödor som insatsvara och Energifabriken jobbar tillsammans med Perstorp och säljer deras högkvalitativa RME som tillverkas av raps. Dessa biodrivmedel är viktiga komponenter i att Sverige lyckats uppnå världens högsta andel biodrivmedel (närmare 20%). Nu vill EU att Sverige ska backa ett antal steg i utvecklingen. Detta påverkar dessutom regionens bönder som har en viktig avsättning för mellanårsgrödor och sådana grödor som inte uppfyller kraven för matproduktion. Till sist är det förstås ett dråpslag mot t.ex. åkerier som tagit sig omaket och kostnaden att ställa om sina fordon till förnybara bränslen.

Jakob Lagercrantz (2030-sekretariatet) gav en övergripande beskrivning av problematiken som sedan diskuterades med representanter från producenterna och LRF tillsammans med Karin Jonsson och Reidar Svedahl (båda kommunalråd i Norrköpings kommun) samt Göran Gunnarsson (regionråd) och Michael Cornell (ledamot i regionfullmäktige). Det blev en bra diskussion som visade att politikerna håller med om att detta är kritiskt och att man påbörjat vissa initiativ för att trycka på sina riks- och EU-politiker. Uttryck som ”detta är prov på ett riktigt stolleprov” visade att engagemanget är stort!

Diskussionen fokuserade på vad smarta gemensamma initiativ för att påverka EUs beslutsprocess att ta hänsyn till det östgötska perspektivet. Reidar Svedahl bidrog med ett varningens ord att det är viktigt att inte angripa problemet genom att skriva andra på näsan att vi vet bäst, vi måste inse att andra medborgare i Europa lever i helt andra miljöer, där EU-kommissionens förslag är mycket mer rimligt. Vi måste hitta ett sätt att öka den ömsesidiga förståelsen och en väg framåt som funkar för alla parter. Region Östergötland har redan påbörjat ett arbete för att se hur man kan påverka beslutsprocessen och har ju dessutom representation i Bryssel. Karin Jonsson föreslog att ett bra initiativ kunde vara att bjuda EU-parlamentariker till Östergötland för att visa hur viktiga grödobaserade drivmedel är för oss. Cleantech Östergötland kommer att ta sig an detta och samarbeta med regionen och kommunerna för att gå vidare med det konkreta förslaget.

Nya målsättningar inom energi och klimat

 

 

Miljömålsberedningen lämnade in sitt slutbetänkande i juni 2016. Beredningen, som var parlamentariskt tillsatt, lämnade ett antal konkreta förslag som hade bred politisk förankring. Den som ledde arbetet på kansliet var Stefan Nyström som berättade om hur de nya målsättningarna ser ut för Sverige. Ett viktigt budskap som Stefan skickade med var att var och en måste ställa sig frågan hur just jag kan bidra till klimatomställningen.

 

 

Miljöteknikmingel

Årets miljöteknikmingel (som nog är det 12e i ordningen) fokuserade på Framtida Innovationer. Thomas Öström från Climeon inledde och berättade om deras otroligt spännande resa. Climeon har en lösning som med låga investeringar ger rekordhög effekt för att konvertera varmvatten till el. Lösningen har bl.a. sålts till Virgin Atlantic för installation på deras nya kryssningsfartyg. Tack vare att man kan ta tillvara på spillvärmen från motorerna, kan man minska dieselåtgången med stora volymer. Detta är bara ett användningsområde. Vi kommer nog att se Climeons lösningar på många ställen framöver!

Thomas Öström, vd Climeon

Planerna för ett testområde för obemannat flyg går vidare i Västervik. Detta kommer att innebära mycket intressant möjligheter för miljöteknik i framtiden, vilket Ulf Wahlberg berättade om under Miljöteknikminglet. Obemannat flyg kan vara ett resurseffektivt sätt att samla in information inom t.ex. Gröna näringar, men det finns också andra innovativa användningsområden som kan bidra till minskad miljöpåverkan.

När det gäller miljöteknikinnovationer är det många som glömmer bort, eller inte orkar ta tag i patentfrågorna. Detta berättade Ulf Willquist från AWA-patent mer om. Patent kan vara ett viktigt verktyg för att skapa ökat värde från investeringar i nya lösningar. Ulf tog upp exempel både från Tekniska verken som patenterat sin lösning för kulvert i Vallastaden och Envac Optibag som använder IP som ett strategiskt verktyg.

Miljöteknikminglet inkluderade också kreativa övningar med lego och intressanta presentationer från studenter som jobbat med entreprenörsprojekt under hösten, och utvecklat affärsidéer inom gröna näringar och hållbarhet. Vi fick höra Incredimud berätta om en ny metod för att förhindra angrepp från snytbaggar i skogsbruk. Studenterna från WearShareRepair presenterade sin lösning för att öka återanvändning av kläder, ett bra exempel på genomtänkt kommunikation och paketering. Studenterna från båda grupperna lär ha framtiden för sig!

Dag 2 under EWEEK

Även dag två var fylld av tankeväckande seminarier och föreläsningar. Det var spännande att höra LiU forskaren Jianwu Sun om nya forskningsprojekt inom solcellsteknik. Det var inte helt lätt att hänga med i alla tekniska detaljer – men uppenbart var att det finns stor potential i att omvandla solenergi till väte, vilket kan lagras och sedan tex. användas i bränsleceller. Smart!

Många företag lägger stort fokus på hållbarhetsarbete, men glömmer att berätta om det. Då missar man fördelarna med ett stärkt varumärke, ökad kundlojalitet och ökad medarbetarlojalitet. Torpa gård är ett företag som är ganska bra på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och Bengt Samuelsson berättade engagerat om sitt ambitiösa arbete för att minska CO2 utsläppen i verksamheten. De har bl.a. installerat solceller och ställt om alla sina rallybilar till etanoldrift.

Marknadsbyrån bedriver också ett imponerande arbete med att ställa om sitt sortiment av profilprodukter. De eftersträvar mer ekologiska material, ökad social hållbarhet hos sina leverantörer och mindre miljöpåverkan från produkter och tjänster.

Under passet Så blir maten klimatsmart, fick vi lära oss att omvärdera flera myter om bl.a. klimatsmart grisuppfödning och naturbeteskött. Man kan inte låta bli att bli stolt när man får höra om det fantastiska jobb som de östgötska lantbrukarna gör för att säkerställa hög kvalitet och god hållbarhet i produktionen. Ett tips är att hålla utkik efter märkningen Naturbeteskött från Östergötland. Mer klimatsmart nötkött kan man nog inte hitta.

EWEEK avslutades med ett intressant pass om bioekonomi som presenterade möjligheterna inom tre värdekedjor; jordbruksbaserade råvaror, skogsbaserade råvaror och organiska restprodukter. När man lyssnar till Robert Paulsson (Lantmännen Agroetanol), Lena Ek (Södra Skogsägarna) och Thomas Kjellquist (Biototal) så inser man att möjligheterna är enorma om bara förutsättningarna är rätt.

 

Ett område som togs upp är vikten av kunder som ställer krav för att öka utbudet av biobaserade produkter. Lena Ek lyfte offentlig upphandling som ett centralt verktyg för att öka efterfrågan. Södra skogsägarna, där Lena Ek är styrelseordförande, har satt ett tufft mål om fossilfria transporter till 2030. Men för att det ska kunna förverkligas krävs politiska beslut. Lena tryckte på det märkliga i att vi saknar en nollvision för döda pga partikelutsläpp i trafiken, trots att utsläppen skördar betydligt fler offer än trafikolyckor. Kanske dags att satsa lika mycket på omställningen till förnybara bränslen som på trafiksäkerhet

Nu är EWEEK över för det här året och vi tar nya tag inför 2018. Om du har idéer eller tankar om nästa års EWEEK får du gärna höra av dig till malin.forsgren@cleantechostergotland.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *