Händelö är ett industriområde vid yttre hamnen strax utanför Norrköping. Här har det vuxit fram ett kluster av ekoindustrier som nyttjar varandras biprodukter. Själva navet i bioenergikombinatet är E.ON:s kraftvärmeverk där sopor och avfall blir till el, fjärrvärme och– viktigast för energikombinatet – ånga. I nästa steg bildas biogas, miljövänligt gödsel och djurfoder i en sinnrik och unik process där alla resurser utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Att utnyttja avfall som ingen vill ha till något som alla behöver sker i Händelö helt och hållet på kommersiella villkor.

Avfallet från hushållen i Norrköping levereras till E.ONs kraftvärmeverk för förbränning. Vid förbränningen värms vatten upp och blir ånga. Ångan leds genom en turbin som genererar el, vilken distribueras ut på elnätet. Efter att ha passerat turbinen leds en del av ångan, nu med lägre tryck, till Lantmännen Agroetanol för att ge energi till deras anläggning. Resten av ångan leds ut på fjärrvärmenätet och värmer upp fastigheter i Norrköping. Vattnet leds tillbaka till E.ON och värms upp igen.

Ångan från E.Ons kraftvärmeverk är en förutsättning för Lantmännen Agroetanols produktion av den spannmålsetanol som är energieffektivast i världen. Lantmännen Agroetanol använder energin i ångan till kok- och ångprocesser vid etanoltillverkningen. Råvaran i etanoltillverkningen är spannmål (vete, råg, rågvete och korn). Man använder cirka 600 000 ton spannmål för att producera 230 000 m3 etanol.

Som biprodukt vid etanoltillverkningen får man alkoholfri mäsk, som kallas drank. Dranken är rik på protein och därmed en högvärdig djurfoderråvara. Huvuddelen av dranken torkas och pelleteras till djurfoder (fodertorkning), ett kretslopp inom jordbrukssektorn.

Tidvis har den vätska som finns kvar efter torkningen av dranken (drankvatten) levererats till Svensk Biogas fabrik som också ligger i Händelö. Tillsammans med andra grödor från jordbruket rötas dranken och metangas/biogas bildas. När denna har uppgraderats till fordonsgaskvalitet återstår en rötrest som är ett högkvalitativt gödsel. Detta återförs jordbruket för odling av spannmål och kretsloppet sluts.

Biogasen distribueras via ett biogasnät till fordon i Norrköping. Sopbilar, och andra fordon använder biogasen som drivmedel.

Sedan 2014 driver AGA och Lantmännen Agroetanol en koldioxidanläggning i Händelö som ett joint venture. När Lantmännen Agroetanol producerar etanol, bildas koldioxid som en restprodukt. Genom den nya anläggningen kan AGA ta hand om rågasen, rena den och omvandla koldioxiden till flytande form. Detta innebär att koldioxiden kommer till nytta på annat håll samtidigt som etanolens klimatnytta blir ännu högre. Den nya anläggningen ökar etanolens klimatnytta från 70 % till hela 95 % enligt beräkningsmetoden i EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel. För AGA möjliggör det fördelaktiga läget dessutom mer kostnadseffektiva transporter av koldioxid till ett stort antal kunder i området.

Econova har som affärsidé att tillvarata industriella restprodukter, som exempelvis slam från massabruk eller aska från förbränningsanläggningar, och omvandla det till produkter för jordbruk och trädgårdar eller till biobränsle. Delar av askan från E.ONs kraftvärmeverk tas om hand av Econova och blir till nyttigheter samtidigt som E.ON tar emot avfall från Econova för förbränning.

Det finns även ett återvinningskluster på Händelö, som till viss del är kopplat till bioenergikombinatet för att få avsättning av sina restprodukter. Ett av dessa är Returpack. Här samlas pantade burkar och PET-flaskor från hela Sverige. Varje år hanteras omkring 14 000 ton aluminium och 19 000 ton PET material. Det återvunna materialet sänds sedan vidare i kretsloppet till andra företag där det används i produktionen av nya burkar och flaskor. PET-flaskorna går till Cleanaway, vägg i vägg med Returpack i Händelö. Cleanaway bearbetar flaskorna och levererar återvunnen plast för nyproduktion av nya PET flaskor och andra plastprodukter. Dessa företags brännbara avfall (tex etiketter och annat som tas bort i behandlingen av PET-flaskor) levereras som bränsle till E.Ons kraftvärmeverk.