Tekniska verken i Linköping levererar bl.a. el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, biogas och effektiva energilösningar. Företaget är helägt av Linköpings kommun och visionen är att tillsammans med kunderna bygga världens mest resurseffektiva region. En viktig del i det arbetet är att ta tillvara resurser som annars skulle gått förlorade, vilket har resulterat i ett av världens mest effektiva energisystem.

Allt avloppsvatten från Linköping leds till Tekniska verken som ansvarar för reningen innan vattnet släpps ut i naturen igen. Avloppsslammet som blir kvar efter reningen rötas i stora kammare. I rötningsprocessen produceras biogas som förvandlas till fordonsbränsle. Det färdigrötade avloppsslammet är näringsrikt och kan med fördel också användas som en viktig mull- och växtnäringsresurs inom den gröna sektorn. Linköpingsföretaget Biototal förmedlar det näringsrika slammet vidare till rätt typ av användningsområden.

Optibag_kärl_litenLinköping samlar in organiskt avfall genom att använda Optibags lösning med gröna påsar som sorteras ut automatiskt när avfallet kommer till den optiska sortering. Det organiska avfallet används i biogastillverkningen tillsammans med slaktavfall från flera av länets stora slakterier. När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas som består av cirka 60 procent metan och 40 procent koldioxid. Gasen ”tvättas” därför i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. Slutprodukten blir en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas. Biogasproduktionen i Linköping har varit en nyckelfaktor för att Östgötatrafiken ska kunna nå sitt mål om 100% fossilfrihet till 2016.

IMG_3171

När man rötar det organiska avfallet, bildas både biogas och biogödsel. Alla näringsämnen som grödor behöver samlas i biogödseln. Sedan mars 2015 är biogödseln som produceras i Tekniska verkens biogasanläggning KRAV-certifierad. Biogödseln tas om hand och säljs vidare av Biototal till lantbrukare. Tack vare produktionen av biogödsel sluter man kretsloppet mellan stad och land och minskar utflödet av växtnäring i vattnet. Istället används biogödseln på åkrarna där den har som fördel att den ger effekt med en gång, oavsett nederbörd (vilket inte är fallet med traditionellt handelsgödsel).

Alla hushållssopor som samlas in i Linköping (tillsammans med avfall från ytterligare ca 20 kommuner) transporteras till Gärstadverket där soporna bränns och producerar fjärrvärme och el. I Sverige återvinns mer än 99 procent av allt hushållsavfall genom materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling och mindre än 1 procent läggs på deponi.

20141208_153126 Tekniska verken fokuserar på flera sätt att producera förnybar el och värme. Genom det delägda dotterbolaget Bixia arbetar man aktivt med att öka andelen el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. I maj 2015 invigdes en stor solcellsanläggning på huvudkontorets tak med 1000 solpaneler levererade av Ljungsbroföretaget PPAM Solkraft.

 

Tekniska verken bygger just nu Sveriges första fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet, som kommer att invigas under 2016. Tekniska verken kommer under 2016 att ha två vattenreningsverk med två oberoende vattentäkter som vart och ett ensamt kan försörja Linköpingsborna med gott dricksvatten av hög kvalitet.
Det resurseffektiva energisystemet m logotyp