Miljöutmaningar i befintliga fastighetsbestånd

CleantechOstLeave a Comment

Den 15 november samlades fastighetsägare och miljöteknikföretag på Cleantech Park för att diskutera utmaningar för att höja miljöprestandan i befintliga fastighetsbestånd. Seminariet, som arrangerades av Cleantech Östergötland i samarbete med Fastighetsägarna, var en uppföljning på Pitch&Act som genomfördes i januari 2016. Tre fastighetsägare berättade om sina utmaningar och med hjälp av en expertpanel, samt Kristina Swenningsson från Crearum, diskuterades respektive tema.

Tomas Eckerud, energikonsult på HSB, berättade om arbetet med att sänka värmebehovet utan att göra avkall på komforten. En utmaning är krav på korta återbetalningstider för investeringar. Tomas tipsade om att man ska försöka vända på resonemanget och istället prata om avkastning på investerade medel. Kan man visa att en investering har en positiv effekt på resultatet varje år, så är den attraktiv även om återbetalningstiden är lång.  Mats Thorsman (som tyvärr var sjuk och inte kunde vara med, men som hade skickat en del information i förväg) poängterade att investeringar i ökad miljöprestanda inte bara bör utvärderas baserat på kostnadssänkningar utan att man också bör ta hänsyn till att dessa stärker varumärket och skapar stolthet hos hyresgästerna.

Tomas Eckerud tog upp problemet att för fastigheter som är uppkopplade mot fjärrvärmenätet är det svårt att räkna på effekter av åtgärder eftersom taxorna är relativt komplicerade.

Tomas tittar nu på FTX med tilläggsisolering för bättre ventilation med värmeåtervinning. Han kommer gärna i kontakt med andra fastighetsägare som har testat lösningen!

I diskussionen tog man upp vikten av att inkludera service, tjänster och driftstavtal i upphandlingarna. Det lägger över en större del av ansvaret på leverantören att lösningen faktiskt uppfyller det man lovat. Detta kanske är än viktigare med tanke på att det råder brist på kvalificerade fastighetsskötare på marknaden.

 

Thomas Lindstrand berättade om Lindstrands byggs höga ambitioner vad gäller miljöprestanda och att han ser det som fastighetsägares långsiktiga ansvar att kontinuerligt minska beståndens avtryck på miljön. Genom åren har man byggt upp en gedigen kunskap och testat många olika lösningar. Thomas poängterade att han inte var intresserad av att vara först med att testa en ny lösning, men tar gärna till sig ny teknik när det finns bevis för att den fungerar. Detta är nog ganska vanligt hos fastighetsägare och förstås en utmaning för leverantörer med nya lösningar. I ljuset av detta är det kanske än viktigare att kommunala fastighetsbolag kan ta på sig rollen som en aktiv testbädd för ny miljöteknik.

När Lindstrands projekterar större renoveringsprojekt är målet att försöka göra flera åtgärder på en gång för att spara in på exempelvis kostnaden för byggställningar. Det innebär att ett solcellsprojekt också kan resultera i byte av balkonger, fasad, tak etc.

Thomas tog upp en del praktiska tips. T.ex. är det vanligt att man tilläggsisolerar vinden, men glömmer att täta vindsdörren. Han pekade också på att det är helt vitalt att ha termostater och mätutrustning i varje lägenhet för att kunna säkerställa en balanserad värme i fastigheten. En onödig energitjuv är cirkulationspumpar, som oftast är väldigt överdimensionerade. Det är bättre att ha flera små, och någon i reserv. Thomas rekommenderar frånluftsvärmepumpar för befintliga bestånd. Dessa är mycket effektiva om man väljer bra pumpar. Detta orsakade en viss debatt bland publiken. Det finns undersökningar som visar att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte miljövänligt att ersätta fjärrvärme med en el-driven frånluftsvärmepump. Resonemanget går att följa i en examensuppsats från 2015. Dock kan man anföra att resonemanget baseras på ett antal antaganden vars giltighet ligger på makro-nivå, men som inte får samma betydelse för en enskild fastighetsägare.

I framtiden vill Thomas vill gärna se smartare rörelsestyrda ljuskällor och bättre solcellsfilmer.

Carl-Fredrik Grönhagen, vd för Mannersons Fastighets AB, berättade om vilket fokus Mannersons har för sitt arbete med att höja miljöprestandan i befintliga fastigheter. Mannersons har genomfört nöjd-kundundersökningar bland sina hyresgäster, vilket ger viktig input för att förstå vad hyresgästerna prioriterar. Laddinfrastruktur blir allt viktigare, både för bilar och elcyklar. För att fler hyresgäster ska kunna ta steget att investera i elcyklar måste det finnas praktiska laddmöjligheter, samt säkerhetsanordningar för att minska stöldrisken.

I gamla hus kan det vara en utmaning att hitta lämpligt utrymme för ordentliga miljöstationer med många fraktioner, vilket lyfts fram som en viktig miljöåtgärd av hyresgästerna. Även Carl-Fredrik Grönhagen pekade på vikten av belysningslösningar som är energisnåla, utan att minska trygghetskänslan för de boende.

Ett av de vanligaste önskemålen från hyresgäster är bättre drag i köksfläkten. Problemet är att om man ökar draget så blir det värmeförluster och högre energiåtgång.

Carl-Fredrik berättade en del om hur Mannersons jobbar med nya projekt i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, samt i Inre hamnen i Norrköping. Målsättningarna för energiåtgång i nya fastigheter i dessa områden är väldigt tuffa, men tillsammans med samarbetspartners har Mannersons identifierat åtgärder som gör att man verkar överträffa målen. Carl-Fredrik avslutade med att uppmana Linköpings kommun att vid tomtförsäljning inkludera särkrav och andra metoder för att uppmuntra till byggande i framkant och stimulera införande av nya tekniska lösningar.

I utvärderingen av seminariet lyfte miljöteknikföretagen det positiva med att få en möjlighet att lyssna till kunders behov. För fastighetsägare var det positivt med erfarenhetsutbytet och inspiration till nya lösningar. Överlag var det många som pekade på vikten av samverkan både mellan fastighetsägare, men också med leverantörer. Pitch-Back var ett bra tillfälle för att öka möjligheterna till samverkan både inom och mellan olika branscher.

Stort tack till våra talare samt panelen som bestod av Helena Kock-Åström (miljöstrateg Linköpings kommun), Patrik Rhodin (forskare, LiU), Enver Memic (energirådgivare i Norrköping), Sören Karlsson (vd Bengt Dahlgren AB), Björn Lundborg (Fastighetsägarna) samt Rebecka Hovenberg (Sunda Hus).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *