I vissa sakfrågor kan Cleantech Östergötland vara en röst för våra medlemsföretag. Det gäller framför allt frågor som berör flera medlemmar. Debatten kan röra lokal eller nationell nivå, och Cleantech Östergötland kommer endast att höja sin röst i frågor där styrelsen är helt enig och har medlemmarna bakom sig.

Några exempel på tillfällen där Cleantech Östergötland har gjort inlägg i debatten:

Östergötland bejakar regeringens upprop om verkningsfull koldioxidskatt

Under hösten 2015 blev det tydligt att biodrivmedel som använder olika typer av grödor som substrat riskerar att slås ut, p.g.a. EUs syn på fossilfria bränslen. Detta ett reellt hot mot ganska många av de östgötska företagen, för att inte tala om vilka negativa effekter detta kan få på möjligheterna att ställa om till fossilfria transporter.

Regeringen har försökt förhandla fram ett regelverk som tillåter en teknikneutral koldioxidskatt som baseras på klimatnytta ur ett livscykelperspektiv, och där reducerad koldioxidskatt för förnyelsebara drivmedel inte ses som statsstöd. Detta har stött på patrull inom EU-direktoratet för konkurrens (man anser att detta skulle ge konkurrensnackdelar för fossila bränslen). Därför har regeringen nu vänt sig till de olika kommissionärerna för att försöka hitta en lösning på högre nivå än i separata direktorat. Oavsett om Sverige inför kvotplikter eller andra styrmedel så behöver vi en effektiv koldioxidskatt som premierar biodrivmedel. Därför tog Cleantech Östergötland initiativ till ett brev som sändes till fem EU-kommissionärer, med underskrifter från både politiska och offentliga beslutsfattare samt företagsledare i Östergötland.

Läs brevet och pressmeddelandet.

Hinder för att uppnå fastställda miljömål

Under frukostseminariet med Miljömålsberedningen i augusti 2015 fick Cleantech Östergötland i uppdrag av Anders Wijkman (ordf MMB) att sammanställa synpunkter från regionens miljöteknikföretag om lagar/styrmedel/förslag som hindrar Sverige att nå fastställda miljömål. Detta resulterade i en sammanställning av punkter inom följande områden:

  • Förnybara drivmedel
  • Subventioner av fossila bränslen
  • Laddning av elbilar
  • Avfallshantering och återvinning
  • Vattenkraft
  • Mikroproduktion av el
  • Värme och kyla
  • Riktade stöd
  • Offentliga upphandlingar

Dokumentet kan du läsa här.